- .
www.ussrdoc.com

 

1917 1992
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 

 

27 1981 . N 287

 

,

 

19 22 , 26 1981 . " " ( , 1981, N 5, . 121), :

1. N 1 - 72 , , N 73.

2. .

3. 1 1981 .

 

 

 

 

 

 

N 1

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. IV

. III

. IV

. V

. V

. III

V

. IV

. III

. III

IV

. I

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 2

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. V

V

. IV

. IV

V

V

V

. - II

V

- V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 3

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

V

. IV

. IV

. IV

. III

. II

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 4

27 1981 . N 287

 

-

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. V

. II

. IV

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , - VI .

 

 

 

 

 

 

N 5

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 6

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. III

V

IV

V

V

. III

. III

. III

V

V

IV

. III

V

. IV

. II

. IV

V

. IV

V

V

. III

. IV

. III

IV

IV

V

V

II

V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 7

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 8

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. - IV

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 9

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. III

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 10

27 1981 . N 287

 

-

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. V

. V

V

. IV

V

. II

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , - VI .

 

 

 

 

 

 

N 11

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. V

. IV

. I

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 12

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. - V

- IV

. IV

- V

. V

. V

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 13

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. III

. IV

. II

. V

. IV

. III

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 14

27 1981 . N 287

 

-

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

IV

. I

. IV

. V

. V

IV

- V

- V

- V

. V

- V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , - VI .

 

 

 

 

 

 

N 15

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. V

. III

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 16

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

- IV

V

. V

. V

V

V

V

V

V

. V

. V

V

V

V

. V

V

. V

V

V

V

- V

IV

. IV

V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 17

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. II

. III

. - IV

. -- V

. V

. IV

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 18

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. III

. IV

. II

V

IV

. V

. III

- V

- V

- V

. III

. IV

. V

. II

V

. IV

- V

- V

III

- V

- IV

- V

. IV

. I

. III

. III

. V

- IV

. IV

- V

- V

. II

- V

IV

- V

V

- V

. V

. II

- V

- V

III

. - IV

IV

- V

- V

. -- III

. I

- V

. IV

. V

. III

. II

V

. - III

. IV

V

V

- V

- V

IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 19

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. III

. V

. III

. IV

. V

. V

. V

. V

. III

. I

IV

. III

. V

. IV

. V

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 20

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. V

. I

. V

. II

. V

. V

. V

. - IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 21

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

IV

. V

. IV

. III

IV

. II

- III

. II

. V

. V

. V

. II

. V

. III

. IV

. V

. V

. V

. II

III

. II

. IV

. V

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 22

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. -- II

. -- IV

. V

. I

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 23

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. II

V

. V

. IV

V

. V

. V

V

V

. V

V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 24

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. I

. V

II

. V

V

. II

. - V

. V

. V

V

. II

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 25

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. I

V

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 26

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. III

. IV

. V

. V

. V

. V

V

V

. III

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 27

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

V

V

. III

V

. IV

. V

. V

. IV

V

. III

. V

. IV

V

V

. IV

- V

. V

V

. IV

. IV

. IV

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 28

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. II

. IV

. - V

. III

. V

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 29

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. I

. V

. -- IV

. III

. V

. V

. IV

. V

V

V

. V

. V

. III

. III

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 30

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. IV

. II

. V

V

. V

V

. III

. V

V

. II

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 31

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. V

. I

. - IV

. V

V

. IV

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 32

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. III

. IV

. III

. III

V

. IV

. I

. II

. IV

. V

. III

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 33

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. II

. IV

. V

. V

. V

. IV

. IV

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 34

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. III

V

. III

. I

V

. IV

V

V

. III

. II

. IV

. III

V

. II

. - II

. II

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 35

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. IV

. II

. IV

. IV

. III

. III

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , V .

 

 

 

 

 

 

N 36

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. IV

. IV

. I

. V

. V

. IV

. V

. V

. V

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 37

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. II

. V

. V

. V

. V

. V

V

V

. V

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 38

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. - IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 39

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. - III

. III

. III

. I

. II

. - II

. IV

V

. II

. II

V

. V

. I

. IV

. IV

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 40

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

V

. IV

. IV

V

. I

. - V

. V

V

. III

V

. V

. V

V

. V

. V

. V

. III

. IV

V

V

. V

. V

. V

. V

V

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 41

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. V

. II

. IV

. V

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 42

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

V

. IV

IV

. III

. I

. V

. II

. IV

. IV

. II

IV

. II

IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 43

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. III

. III

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 44

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

V

V

. - V

. V

V

V

V

V

V

V

V

. II

. V

V

. V

V

V

V

V

V

. V

V

V

. V

V

V

. V

V

V

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 45

27 1981 . N 287

 

 

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

. IV

. V

. II

V

. V

. V

. III

. V

. V

. V

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 46

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. III

. V

. V

V

. III

. V

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 47

27 1981 . N 287

 

 

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────┐

├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

VI

└───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

 

 

 

 

 

 

N 48

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. V

IV

. V

. V

V

. V

. V

. IV

. V

. III

. IV

. V

. V

. IV

. V

. IV

. V

. V

. III

V

V

. V

. IV

. IV

. V

. - IV

. IV

. V

V

. V

V

. III

. V

. - V

. III

. V

. V

. V

. - III

. III

. III

V

. V

. V

. V

. V

. V

. III

V

. V

V

. V

. IV

. V

V

. V

. V

. V

. IV

. II

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 49

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

V

. IV

V

. III

. V

. IV

. I

V

IV

. V

IV

V

V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 50

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. III

. V

V

V

V

V

. V

. IV

. V

. V

V

. V

. V

V

V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 51

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. IV

III

. IV

. V

. IV

. IV

V

. I

. V

V

. IV

. IV

V

. IV

V

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 52

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. V

V

. V

. I

. IV

. V

V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 53

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

V

. III

. III

V

. V

. IV

V

. IV

. I

. II

V

V

. - IV

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 54

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. - V

. IV

. V

. V

V

. V

. II

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 55

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. III

. IV

. V

. II

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 56

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. III

. V

. V

. IV

. III

. III

. V

. III

. III

. V

. V

. V

. V

. I

. IV

IV

. V

. V

. III

- V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 57

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. V

. V

. V

. V

. V

. V

. IV

. - V

. V

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 58

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. IV

. III

. V

V

V

V

. V

. V

- V

V

. V

. V

- V

V

. - III

V

. IV

. IV

V

. V

- V

. IV

. - V

. IV

. II

. IV

. V

. -- I

. IV

V

- V

. II

. V

V

. II

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 59

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. III

. V

. V

. V

. II

. IV

. IV

. - V

V

. V

V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 60

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

V

. V

. IV

V

. IV

. V

. III

. III

V

. V

. V

. V

V

. V

. V

V

. IV

III

. IV

V

. V

. I

V

. V

V

V

. III

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 61

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. - V

. V

. IV

. IV

. V

. V

. V

. V

. IV

. V

. IV

. IV

. - IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 62

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. III

. V

. IV

V

. IV

. IV

V

. V

V

- IV

. IV

. V

. V

. V

. V

. V

. IV

. - II

. IV

. IV

. IV

V

. IV

. IV

. IV

. IV

V

V

. IV

- V

. II

. V

. V

. V

. III

. V

. V

. IV

. V

. I

. V

. II

V

. V

. V

. V

. IV

. V

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 63

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. V

. V

. V

. V

. V

. V

. V

. IV

. V

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 64

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. II

V

. III

. IV

. IV

. II

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 65

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

. V

. I

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 66

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

V

. IV

. IV

. IV

. V

. IV

V

. IV

. III

. V

III

V

. III

V

. V

. - V

. V

V

. I

. III

V

. V

V

. III

. V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 67

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

V

V

V

V

V

. V

. II

V

V

. IV

. III

. I

. - V

. III

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 68

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. V

V

. III

V

. IV

V

. V

. I

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 69

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. IV

. IV

. V

. II

. III

. V

. IV

. - IV

. III

. IV

V

. IV

. III

. I

. IV

. IV

. IV

. V

. III

. V

. III

V

. - IV

. V

. I

. IV

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 70

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

- V

. IV

. IV

V

- V

V

IV

V

V

V

. IV

. IV

IV

. - III

. IV

V

. IV

V

. II

V

. IV

V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 71

27 1981 . N 287

 

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

V

. - IV

. IV

. V

V

. - III

V

. - V

. III

. IV

. III

. II

. I

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , VI .

 

 

 

 

 

 

N 72

27 1981 . N 287

 

()

,

,

 

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

. I

III

III

V

. I

. II

. II

V

. V

V

. II

V

V

. II

. III

- V

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

 

. , , . . , VI .

 

 

 

 

 

 

N 73

27 1981 . N 287

 

,

 

-

-

-

-

--

 

 

 

 

 

 

27 1981 . N 287

 

 

1. 5 1945 . N 208 " , ".

2. 15 1952 . N 362 " . , ".

3. 12 1962 . N 594 " , ".

4. 16 1962 . N 1075 " 12 1962 . N 594 " , ".

5. 9 1963 . N 28 " 12 1962 . N 594 " , ".

6. 24 1963 . N 788 " 12 1962 . N 594 " , ".

7. 9 1971 . N 651 " 5 1945 . N 208 15 1952 . N 362".

8. 26 1973 . N 592 " , ".

 

 
www.ussrdoc.com, 2011.